Úsek regionálneho rozvoja

Sociálno-ekonomická analýza okresu Zlaté Moravce 1996-2001 (ZIP 100kB)

Sociálno-ekonomická analýza okresu Zlaté Moravce 1996-1999 (ZIP 112kB)

Regionálny operačný program

Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2003 -2013 (ZIP 496kB)

ROP Nitrianskeho a Trnavského kraja - NUTS II. 2000-2006 (ZIP 260kB)

Regionálna politika Slovenskej republiky

Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

Zásady regionálnej politiky

Integrovaný plán regionálneho a sociálneho rozvoja

Regionálna politika a súdržnosť

Národný plán regionálneho rozvoja (skrátená verzia ZIP 100kB)

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr

Úsek cestovného ruchu

Turistický sprievodca mikroregiónom Požitavie Širočina

Program rozvoja turizmu pre región Horné Požitavie

Národný plán cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZIP 650kB)

Stratégia rozvoja CR a rekreácie okresu Zlaté Moravce (ZIP 102kB)

Program podpory CR v Slovenskej republike č.5

Úsek energetiky

Energetická politika Slovenskej republiky (ZIP 93kB)

Energetická charakteristika Nitrianskeho kraja (ZIP 54kB)

VÚC Nitrianskeho kraja oblasť energetiky (ZIP 68kB)

Úsek kultúry

žiadosť o poskytnutie príspevku na zachovanie a obnovu kultúrnej pamiatky

prihláška na registráciu periodickej tlače

Úsek bytovej politiky

Zoznam registrovaných spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

prehľad podpôr ŠFRB na rok 2003

zákon 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona NR SR č. 1/1997 Z.z. a v znení zákona NR SR č. 76/2000 Z.z.

komentár k zákonu o štátnom fonde rozvoja bývania

Bytová politika na miestnej úrovni - Príručka pre miestne samosprávy

smernice MVaRR SR číslo 6/2002: pravidlá pre poskytovanie dotácií na odstránenie systémových porúch bytových domov

žiadosť o poskytnutie príspevku na odstránenie systémových porúch bytového domu

smernica MVaRR SR číslo 8/1999: pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov

žiadosť o poskytnutie príspevku na technickú infraštruktúru

žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 124 / 1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona NR SR č. 1/1997 Z.z. a v znení zákona NR SR č. 76/2000 Z.z.

žiadosť o poskytnutie príspevku na výstavbu nájomných bytov